• Code of conduct 250 recent views

  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 11 กันยายน 2566
 • ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 326 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท....
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท 264 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 385 recent views

  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • แผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 257 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • วีดีโอการนำเสนอขายของชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการพิจารณา 7 recent views

  คลิปวีดีโอการนำเสนอขายของชุมชนท่องเที่ยวแยกแต่ละชุมชน จำนวน 26 ชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 มิถุนายน 2566
 • เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว 17 recent views

  เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวแยกแต่ละชุมชนจำนวน 26 ชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 18 มิถุนายน 2566
 • ชุดความรู้อบรมชุมชนท่องเที่ยว 8 recent views

  การอบรมให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการนำเสนอขาย (Pitching) จำนวน 3 เรื่องประกอบด้วย 1. การอบรม สารพัดการนำเสนอ...ขายอย่างไรให้ปัง 2....
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 เมษายน 2566
 • ชุดความรู้อบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 9 recent views

  การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการทำงานร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว เรื่อง แนวคิดการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Win - Win Situation Concept)
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 เมษายน 2566
 • รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ 21 recent views

  รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 21 เมษายน 2566
 • Booklet ชุดองค์ความรู้ ยกระดับการขายสไตล์ท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 recent views

  ชุดองค์ความรู้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในด้านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Pitching)
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 21 เมษายน 2566
 • คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ย... 4 recent views

  คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 เมษายน 2566
 • โครงการชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) 9 recent views

  การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนของโลก (SGGs) นั้น เป็นแนวทางที่ทั่วโลกนำมาใช้ในการพัฒนา ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 189 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 สิงหาคม 2564
 • แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) 218 recent views

  พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 สิงหาคม 2564
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism) 214 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 18 สิงหาคม 2564
 • หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 296 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 18 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).