กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ

อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในชุมชนนานขึ้น มีโอกาสได้ซึมซับวิถีและจิตวิญญาณของชุมชน ใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้นจึงนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป พบกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 30 กิจกรรม ที่ อพท. ได้ร่วมพัฒนากับชุมชนที่พร้อมนำเสนอแก่นแท้ความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ และรอคอยนักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหา เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างประสบการณ์ตรงกับชุมชน เรามาเริ่มทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ลึกซึ้งกันเถอะ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลสำหรับติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา รายงานผลการประเมินและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชน , กลุ่ม , ผู้ประกอบการ
URL https://www.dasta.or.th/uploads/file/202312/1703651705_284236945fafa908073f.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567