ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ STIS (Sustainable Tourism Information System) 2.สามารถดูรายละเอียดขอเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้งาน ที่ link : https://tis.dasta.or.th/stisdasta/static/post/api-services 3. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อผ่านระบบ API โดยชุดข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ ได้แก่ Link : https://tis.dasta.or.th/stisdasta/static/page/api-creativetourism 4. ผ่านเว็บไซต์ dastaknowledge
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชน , กลุ่ม , ผู้ประกอบการ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2563
สร้างในระบบเมื่อ 19 สิงหาคม 2564