Skip to content

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงชุดข้อมูล (Dataset) ดังนี้

  1. ระบบบัญชีข้อมูล อพท.
  2. ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  3. เว็บไซต์หลักของ อพท.

ให้ผู้ใช้ข้อมูลตรวจสอบและติดตาม URL เหล่านี้ในการอัพเดตข้อมูลของ อพท.