Code of conduct

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลผู้ติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การถอดบทเรียนความรู้จากการทำงานร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ Dasta Catalog
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สมาคมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 สิงหาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 สิงหาคม 2561
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 กันยายน 2566