เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาและใช้ในการวัดระดับการพัฒนา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลผู้ติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การจัดทำเกณฑ์ฯ โดย อพท. เป็นหน่วยงานกลางประสานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา มูลนิธิ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/standardfortourismthai/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 สิงหาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 สิงหาคม 2561
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 สิงหาคม 2564