เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานสำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเข้มเเข็งเเละยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวของประเทศยังคงต้องอาศัยฐานทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนในการขับเคลื่อนเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน" รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกภาคส่วน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลสำหรับติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การจัดทำเกณฑ์ฯ โดย อพท. เป็นหน่วยงานกลางประสานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา มูลนิธิ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.dasta.or.th/uploads/file/202312/1701667584_21236f7a8a2c019ecb53.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 สิงหาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567