โครงการชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.)

การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนของโลก (SGGs) นั้น เป็นแนวทางที่ทั่วโลกนำมาใช้ในการพัฒนา ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่ง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้นำมาเป็นหลักในการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ ตามภารกิจขององค์การคือ การประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบนฐานความยั่งยืนใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนั้นล้วนมีภาคประชาชนเป็นรากฐานที่สำคัญ อพท. จึงได้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และสามารถพัฒนาจนได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ และต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) ที่เป็นการรวมกันของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ อพท. ทั้ง ๑๔ ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับชุมชนในพื้นที่ขยายผลต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
* อีเมลสำหรับติดต่อ cbt.enhancement@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
* แหล่งที่มา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามพันธกิจ อพท.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
ชุมชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว , สถาบันการศึกษา , สถาบันการเงิน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 สิงหาคม 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566