เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท

การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปัจจุบัน อพท. มีชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งหมด 14 ชุมชนที่พร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวและความภาคภูมิใจในทรัพยากรของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้คุณได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" ซึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่อยู่ที่เรื่องราวที่ร้อยเรียงกัน จากสิ่งของสู่เรื่องเล่า จากมิตรภาพสู่เครือญาติ เสน่ห์บนความแตกต่างแต่ลงตัวนี้เอง ที่จะทำให้คุณเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้นมาร่วมกันเดินทางตามหาประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งใหม่ ที่คุณจะได้มากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้มอบความสุข ความภูมิใจให้กับคนในชุมชนอีกด้วย เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. กันเถอะ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลสำหรับติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา การถอดบทเรียนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชนท่องเที่ยว
URL https://www.dasta.or.th/uploads/file/202312/1703129205_8b550d4cf238fd3810fb.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 มีนาคม 2567