ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ

ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของชุมชน เช่น ชื่อชุมชนท่องเที่ยว ข้อมูลแนะนำชุมชนและความเป็นมา ลักษณะของชุมชนท่องเที่ยว ของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ ข้อมูลการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก วันเวลาทำการ และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
* อีเมลสำหรับติดต่อ tis@dasta.or.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา - ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาคี ในพื้นที่ - จากการสำรวจข้อมูลเองในพื้นที่ปฎิบัติงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1. ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน CBT Thailand (https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp) 2. เลือกหัวข้อระบบที่เกี่ยวข้อง (สำหรับนักพัฒนาทั่วไป) 3. ตรวจสอบการใช้งาน API ระบบ CBTThailand ผ่าน Link : https://cbtthailand.dasta.or.th/webapi/howtoUse 4. เลือก WEB API Service ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 หัวข้อประกอบด้วย 4.1 GetDataCommunity 4.2 GetDataCommunityDetail
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชน
URL https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 เมษายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 ธันวาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อพท.
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 ตุลาคม 2566