ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน CBT Thailand 2.สามารถดูรายละเอียดขอเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้งาน CBT Thailand Data API ที่ link : https://cbtthailand.dasta.or.th/webapi/howtoUse 3. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อผ่านระบบ API โดยชุดข้อมูลข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ https://cbtthailand.dasta.or.th/webapi/getDataCommunityDetail
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 เมษายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 ธันวาคม 2563
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564