• Booklet ชุดองค์ความรู้ ยกระดับการขายสไตล์ท่องเที่ยวโดยชุมชน 135 total views 8 recent views

  ชุดองค์ความรู้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในด้านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Pitching)
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 8277 total views 183 recent views

  อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 7990 total views 200 recent views

  การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานสำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเข้มเเข็งเเละยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวของประเทศยังคงต้องอาศัยฐานทรัพยากรต่างๆ...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 10158 total views 227 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท....
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism) 6959 total views 173 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท 8890 total views 217 recent views

  การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10026 total views 228 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • Code of conduct 8585 total views 207 recent views

  CBT Thailand Code of Conduct เเนวปฎิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระเเสที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) 7397 total views 161 recent views

  พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 7024 total views 183 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ย... 116 total views 19 recent views

  คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ 221 total views 19 recent views

  รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 18 กุมภาพันธ์ 2567
 • เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว 201 total views 14 recent views

  เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวแยกแต่ละชุมชนจำนวน 26 ชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเ... 105 total views 10 recent views

  ชุดข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงก... 274 total views 30 recent views

  ชุดข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาด (รางวัล/มาตรฐาน) ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 6955 total views 151 recent views

  ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 9490 total views 231 recent views

  ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 8338 total views 205 recent views

  ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 11638 total views 279 recent views

  ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของชุมชน เช่น ชื่อชุมชนท่องเที่ยว ข้อมูลแนะนำชุมชนและความเป็นมา ลักษณะของชุมชนท่องเที่ยว ของที่ระลึก...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 11255 total views 253 recent views

  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • แผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 8326 total views 215 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • วีดีโอการนำเสนอขายของชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการพิจารณา 109 total views 10 recent views

  คลิปวีดีโอการนำเสนอขายของชุมชนท่องเที่ยวแยกแต่ละชุมชน จำนวน 26 ชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 มิถุนายน 2566
 • ชุดความรู้อบรมชุมชนท่องเที่ยว 113 total views 8 recent views

  การอบรมให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการนำเสนอขาย (Pitching) จำนวน 3 เรื่องประกอบด้วย 1. การอบรม สารพัดการนำเสนอ...ขายอย่างไรให้ปัง 2....
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 เมษายน 2566
 • ชุดความรู้อบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 146 total views 12 recent views

  การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการทำงานร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว เรื่อง แนวคิดการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Win - Win Situation Concept)
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 เมษายน 2566
 • โครงการชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) 252 total views 14 recent views

  การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนของโลก (SGGs) นั้น เป็นแนวทางที่ทั่วโลกนำมาใช้ในการพัฒนา ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 4905 total views 114 recent views

  ข้อมูลแสดงผลคะแนนการประเมินศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวตามเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ภายหลังการพัฒนาและยกระดับตามแผนการพัฒนา ระยะ 1-3 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 4 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).