• Booklet ชุดองค์ความรู้ ยกระดับการขายสไตล์ท่องเที่ยวโดยชุมชน 128 total views 10 recent views

  ชุดองค์ความรู้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในด้านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Pitching)
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 8230 total views 199 recent views

  อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 7927 total views 193 recent views

  การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานสำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเข้มเเข็งเเละยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวของประเทศยังคงต้องอาศัยฐานทรัพยากรต่างๆ...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 10096 total views 251 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท....
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism) 6913 total views 170 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท 8831 total views 227 recent views

  การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 9967 total views 229 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • Code of conduct 8531 total views 217 recent views

  CBT Thailand Code of Conduct เเนวปฎิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระเเสที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) 7350 total views 176 recent views

  พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6982 total views 181 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ย... 110 total views 20 recent views

  คู่มือการใช้งานระบบจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ 213 total views 17 recent views

  รายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกผู้ประกอบการนำไปขายจริงภายหลังการเจรจาธุรกิจ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 18 กุมภาพันธ์ 2567
 • เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว 194 total views 14 recent views

  เอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวแยกแต่ละชุมชนจำนวน 26 ชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเ... 103 total views 8 recent views

  ชุดข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงก... 267 total views 26 recent views

  ชุดข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาด (รางวัล/มาตรฐาน) ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 6917 total views 156 recent views

  ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 9435 total views 237 recent views

  ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 6 พฤศจิกายน 2566
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 8298 total views 215 recent views

  ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 11581 total views 256 recent views

  ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของชุมชน เช่น ชื่อชุมชนท่องเที่ยว ข้อมูลแนะนำชุมชนและความเป็นมา ลักษณะของชุมชนท่องเที่ยว ของที่ระลึก...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 11187 total views 282 recent views

  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566