• Code of conduct 7450 total views 193 recent views

  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 11 กันยายน 2566
 • ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 9802 total views 259 recent views

  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • แผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 7272 total views 194 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 28 สิงหาคม 2566
 • โครงการชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) 176 total views 25 recent views

  การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนของโลก (SGGs) นั้น เป็นแนวทางที่ทั่วโลกนำมาใช้ในการพัฒนา ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 16 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).