• Code of conduct (เเนวปฎิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเเละส่งเสริมการท่องเ... 10545 total views 257 recent views

    CBT Thailand Code of Conduct เเนวปฎิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระเเสที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...
    สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 27 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).