• รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 41 recent views

    รายงานประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อพท. เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard :...
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).