ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ VIDEO
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 มกราคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มกราคม 2560
สร้างในระบบเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565