• Sustainable Tourism Management Standard 2018 1215 total views 51 recent views

  รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 16 ตุลาคม 2566
 • มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก... 1768 total views 93 recent views

  รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฉบับปรับปรุงของ อพท. ที่ได้รับการยอมรับจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC)...
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 24 พฤษภาคม 2565
 • หนังสือนำส่งและหนังสือรับรองบนหน้าเว็บไซต์จาก Global Sustainable Tourism Coun... 560 total views 33 recent views

  หนังสือรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 13 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).