• Sustainable Tourism Management Standard 2018 51 recent views

    รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 19 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).